Kampanj - 2 gratismånader och fri upphämtning på utvalda förråd
close icon

Användarvillkor

INLEDNING

Dessa användarvillkor ("Villkor") förklarar rättigheter, skyldigheter och ansvar från båda parter ("parterna") till detta avtal ("Avtalet"). När vi använder ordet "vi", "oss" eller "vår" betyder det "tjänsteleverantör" och dess anställda, agenter eller leverantörer. Där vi använder ordet "du" eller "din" betyder det "Kunden".

Notera särskilt klausulerna 4 och 7 där vi begränsar eller utesluter vårt ansvar för förlust eller skada. Samtidigt som vi försöker vårt bästa för att ta hand om dina ägodelar, både i transport och i lager, kan vi inte fullt ut garantera att lådorna eller dess innehåll inte kan komma att skadas.

1. DEFINITIONER

1.1. I detta avtal har följande ord följande betydelse :

1.1.1. "Avtalet " – det avtal som ingåtts av båda "parterna" för att tillhandahålla "tjänsten" på dessa villkor;

1.1.2. "Lådor" – de tomma kartonger som levereras av Ztorage för förvaring av dina varor;

1.1.4. "Kunden" – den person eller det företag som vill använda tjänsten och ingår i avtalet och instämmer helt till dess villkor

1.1.5. "Tilläggsförsäkring " – med förbehåll för betald premie, kommer vi överens om att acceptera ökat ansvar för ett belopp som ej överstiger 10 000kr.

1.1.6. "Varor" – innehållet packat i lådor av dig för lagring av Ztorage;

1.1.7. "Parterna" – "Service Provider " och "kunder";

1.1.8. "Förbjudna varor " – de uteslutna Varor som anges i punkt 7;

1.1.9. "Service" – de tjänster som beskrivs i avsnitt 2;

1.1.10. "Tjänsteleverantör" – Ztorage Stockholm AB ("Ztorage") (ett företag registrerat i Sverige, Stockholm. Organisationsnummer 556982-2413.

1.1.11. "Webbsite" – Ztorage webbplats med webbadressen www.ztorage.se och www.Ztorage.se;

2. TJÄNSTENS OMFATTNING

2.1. Tjänsten består av följande:

2.1.1. Insamling av lådor eller föremål packade med varor från dina lokaler och leverans till vårt centralt belägna lager;

2.1.2. Trygg och säker förvaring av lådor;

2.1.3. Återleverans av lådor till dina lokaler (dvs. din angivna returleveransadress).

2.2. Tjänsten är för närvarande tillgänglig i Stockholm med omnejd från måndag till fredag för återleverans under 8-17. Kostnader för leveranser utanför Stockholm kan uppkomma efter överenskommelse med kund.

3. ÄGARSKAP

3.1. Allt gods som förvaras via Ztorage tillhör kunden. Vid en eventuell konkurs eller likvidering av företaget har kunden alltid rätt att få tillgång och hämta ägt gods. Lagring sker via tredjepartslager och uppmärkt med kundens namn och adress

4. VILLKOR FÖR SERVICE

4.1. Du samtycker till villkoren i avtalet och användningen av service vid betalning för tjänsten.

4.2. Vi kan ändra villkoren i avtalet när vi anser det nödvändigt. Vi försöker ge 7 dagars varsel (Dock inte om ändringarna beror på nya lagar eller förordningar) via e-post och / eller visas på webbplatsen. Du ansvarar för att regelbundet granska dessa villkor och meddelanden. Implementation och användning av ändringar av tjänsten tillhandahålls av oss utan att specifikt samtycke behöver ges. Om du inte godkänner ändringarna har du rätt att säga upp avtalet i enlighet med § 16.

4.3. Vi kan vägra att tillhandahålla Tjänsten där vi anser att det kan användas till något olagligt eller otillbörligt syfte eller någon annan orsak, eller att det kan vara i strid mot eller sannolikt kommer att vara i strid med villkoren i avtalet.

4.4. Du garanterar att du är minst 18 år och att varorna är din egen egendom eller att du har juridisk rätt av ägaren att förvara dennes tillhörigheter.

4.5. Alla tider som citeras av oss för leverans, insamling eller retur är endast uppskattningar och vi kan inte hållas ansvarig för eventuella förseningar.

4.6. Vi har rätt att avbryta eller fördröja en leverans eller samling om detta orsakas av väderförhållanden, eller någon annan anledning, t.ex. begränsad tillgång, som kan resultera i ökad fara för personskador.

4.7. Vi kan särskilt vägra att samla in lådor, om vi anser att lådorna inte är säkert förpackade i enlighet med kraven i avsnitt 6.1.2, överskrida brutto viktgränsen i enlighet med punkt 6.1.3 eller Vi har anledning att tro att lådan innehåller förbjudna varor som anges i avsnitt 7. Standförsäkring gäller inte om lådorna inte är korrekt förpackade eller korrekt märkning skett av kunden enligt instruktioner på www.ztorage.se.

4.8. Vi kan öppna en låda och inspektera innehållet utan anmälan, vägra lagring eller skicka tillbaka gods till dig på din bekostnad, om vi har anledning att tro att en låda innehåller förbjudna varor som anges i punkt 7 eller bedöms vara sannolikt att orsaka skada eller vi är skyldiga att göra det enligt räddningstjänsten, polis eller genom domstolsbeslut.

4.9. Du får inte erbjuda tjänsten till tredje part i form av underlicens eller på annat sätt utan skriftligt medgivande, och inte heller använda tjänsten på ett olagligt eller bedrägligt sätt.

4.10. Finns kunden inte tillgänglig vid uppgiven leveranstidpunkt har ZTORAGE rätt att belasta kunden med 50% av självkostnadspriset för transporten. Ytterligare 300kr tillkommer för missade helg eller kvällsleveranser.

4.11. Vi kan kan välja att annulera en lagd och betald order. Eventuell betalning som skett till oss betalas i de fall tillbaka om så sker.

5. ARBETE SOM INTE INGÅR I TJÄNSTEN

5.1. Om inte överenskommelse skett av oss skriftligen kommer vi inte:

5.1.1. Hjälpa till med förpackning av varor (viss bärhjälp erbjuder vi);

5.1.2. Demontera eller montera möbler av något slag;

5.1.3. Koppla, återansluta, demontera och återmontera utrustning, inventarier, installationer eller utrustning.

6. DITT ANSVAR

6.1. Det är ditt ansvar att:

6.1.1. Se till att dina kontaktuppgifter, lådID, innehållsförteckning , inklusive e-postadress och mobiltelefonnummer är uppdaterat och korrekt;

6.1.2. Se till att lådorna är säkert och ordentligt förpackade i enlighet med föreskrifter eller erkända standarder (DHL och UPS standard föreskrifter för säker packning) och i sådant skick att den inte orsakar skador eller ökar sannolikheten för skador på vår egendom eller annat gods genom spridning av fukt, angrepp, läckage eller utsläpp av rök, ämnen eller på annat sätt;

6.1.3. Se till att möbler och andra föremål är ordentligt emballerade för att tåla frakt.

6.1.4. Inte överskrider bruttoviktgränsen per låda på max 20 kg per låda;

6.1.5. Vara närvarande eller representerade eller ordnat fullmakt vid leverans;

6.1.6. Ge tillräcklig tillgång så att vi kan genomföra nödvändig service;

6.1.7. Se till att du eller din auktoriserade representant för dina lådor finns tillgänglig vid leverans;

6.1.8. Vidta alla rimliga åtgärder för att se till att ingen information är felaktigt;

6.1.9. Informera oss skriftligen inom 48 timmar för eventuella skador på dina varor eller egendom som har inträffat under lagring eller transport;

6.1.10. Du kommer att vara ansvarig för brott mot de regler som gäller för varor vid lagring och transport. Du förbinder dig att ersätta oss och att inte hålla oss skadeståndspliktiga för åtgärder, förfaranden, kostnader, fordringar och krav som uppkommer vid brott mot reglerna.

7. FÖRBJUDNA VAROR

7.1. Om ingen tidigare överenskommelse skett skriftligen med Ztorage verkställande direktör kommer inte insamling, lådor eller lagring flyttas eller lagras av oss som är:

7.1.1. FARLIGA , brännbara, brandfarliga, skadliga eller explosiva varor, inklusive vätskor, kemikalier, gasflaskor, aerosoler, färger, skjutvapen och ammunition eller något annat material av en farlig eller giftig karaktär;

7.1.2. SMYCKEN, elfenben, ädelmetaller eller ädelstenar;

7.1.3. Antikviteter, konstverk eller samlingar av liknande slag;

7.1.4. PENGAR, värdepapper, mynt , kontanter, värdefulla samlarobjekt, dyr konst eller överlåtbara värdepapper (inbegripet checkar och alla checkar med ett nominellt värde);

7.1.5. Förorenat material som kan orsaka förorening, angrepp eller uppmuntra ohyra eller andra skadedjur eller avger rök eller lukt;

7.1.6. Färskvaror eller saker som kräver en kontrollerad miljö, inklusive frysta eller hållbara livsmedel;

7.1.7. Levande eller döda djur, fåglar, fiskar, reptiler, växter eller någon annan levande organism av något slag;

7.1.8. OLAGLIGT eller stulna varor, narkotika, pornografiskt material eller varor som är förbjudet enligt lag eller reglerat av regering, offentlig eller lokal myndighet. Detta gäller även gods som kräver särskild licens eller statligt tillstånd för export eller import.

8. VÅRA AVGIFTER

8.1. Våra standardavgifter hittar du under "Priser" och "Vanliga frågor". Om förändringen sker av momssats, kommer avgifterna återspegla förändringen i moms från den dag ändringen träder i kraft.

8.2. Vi ser över våra kostnader med jämna mellanrum. Vi förbehåller oss rätten att höja våra avgifter när som helst med 30 dagars varsel skriftligen på webbplatsen samt genom email och ge dig möjlighet att säga upp avtalet i enlighet med § 16.

8.3. Avgifterna ska betalas månadsvis i förskott med betal-eller kreditkort.

8.4. Den första månadens avgift kommer att betalas med Ditt kort och debiteras så fort du gjort beställningen.

8.5. Den andra månadsbetalningen kommer att debiteras i förväg exakt en månad efter första betalningen har skett och så vidare strikt varje månad.

8.6. Varje månadsperiod (oavsett hur många dagar i månaden) börjar vid midnatt samma dag varje månad. Avgifter för den sista månaden då du begär returleverans av en låda skall alltid betalas i sin helhet (och inte proportionellt).

8.7. En expeditionsavgift på 200kr kan debiteras för att täcka kostnaderna för misslyckade transaktioner till följd av att utgivaren av ditt betalkort vägrar, av någon anledning, att godkänna betalning till vårt bankkonto.

8.8. När det gäller alla belopp som är förfallna till oss kommer vi att ta ut ränta på daglig basis som beräknas till 6% per år över den då rådande basräntan för Svenska Central Banken. Detta påverkar inte vår rätt att hålla inne eller göra oss av med eller sälja dina varor enligt punkt 13.

8.9. Vi förbehåller oss rätten att tillämpa extra kostnader till följd av:

8.9.1. En misslyckad hämtning eller leverans av en låda som överskrider viktgränsen (se avsnitt 6.1.3 );

8.9.2. En misslyckad insamling eller leverans av lådor som innehåller förbjudna varor som anges i punkt 7;

8.9.3. En misslyckad leverans av en låda som inte har varit säkert och korrekt förpackad (se avsnitt 6);

8.9.4. En misslyckad upphämtning eller leverans på grund av att du eller någon som godkänts av dig inte varit tillgängliga vid leverans eller upphämtningstidpunkten ( se avsnitt 6 );

8.9.5. En misslyckad upphämtning eller leverans på grund av otillräcklig access (se avsnitt 6);

8.9.6. Någon annan anledning på grund av din underlåtenhet att uppfylla dina skyldigheter enligt avtalet;

8.9.7. Vid förvaring under 2 månader, alternativt enbart en lådas förvaring kommer extra avgifter tillkomma för att täcka lager, transport och administrationsavgifter.

8.10 Vid förvaring under 3 månader debiteras kund för 3 månaders förvaring.

9. Din säkerhet och integritet

9.1. Som en del av registreringsprocessen och uppfyllandet av tjänsten kommer du vara tvungen att lämna personliga uppgifter som vi kommer att behandla i enlighet med strikt sekretesspolicy. Vi kommer inte sälja vidare din information eller överlåta till tredje part.

9.2. Du ansvarar för att hålla din personliga information, inklusive användarnamn och lösenord konfidentiella och säkra, och att kontakta oss om du tror att de läckt ut till tredje part.

10. OBLIGATORISKT FÖRSÄKRINGSSKYDD

10.1 Kund skall hålla egendom som förvaras i Förvaringsutrymmet försäkrat. Försäkringsskyddet skall omfatta hela det gällande faktiska värdet av sådan egendom som Kunden avser att förvara i Förvaringsutrymmet och gälla under hela Avtalets giltighetstid.

10.2 Det åligger Kunden att teckna en särskild egendomsförsäkring genom sitt hemförsäkringsföretag.
Försäkringen gäller för Kunden i egenskap av försäkringstagare såsom ägare till försäkrad egendom.
Försäkringen gäller för skada som inträffat under försäkringstiden om försäkringen varit i kraft och för egendom som förvaras i Förvaringslokalerna.

11. DITT ANSVAR FÖR OSS

11.1. Du ska ersätta oss för eventuella kostnader som tillkommit oss som ett resultat av din användning av Tjänsten där brott mot avtalet skett.

12. FORCE MAJEURE

12.1. Vi ska inte vara i strid med avtalet, och inte heller ansvariga för eventuella fel eller förseningar samt fullgörandet av eventuella skyldigheter enligt avtalet till följd av, eller kan hänföras till handlingar, händelser, försumligheter eller olyckor utanför dess rimliga kontroll. Dessa inkluderar men är inte begränsat till någon av de följande:

12.1.1. Force majeure, inklusive men ej begränsat till brand, översvämning, jordbävning, storm eller annan naturkatastrof;

12.1.2. Krig, hot om eller förberedelse till krig, väpnad konflikt, införande av sanktioner, embargo, ändringar av diplomatiska relationer eller liknande åtgärder;

12.1.3. Terroristattack, inbördeskrig, civila oroligheter eller upplopp;

12.1.4. Nukleära , kemiska eller biologiska föroreningar eller sonic boom;

12.1.5. Brand, explosion eller oavsiktlig skada;

12.1.6. Förlust till havs;

12.1.7. Extrema väderförhållanden;

12.1.8. Kollaps av byggnadskonstruktioner, fel på maskiner, datorer, fordon eller Internet;

12.1.9 Varje arbetskonflikt, inklusive men ej begränsat till strejker, stridsåtgärder eller lockout;

12.1.10 Avbrott eller fel på verktyg eller tjänsten, inklusive men ej begränsat till elektrisk energi, gas eller vatten.

13. VÅR RÄTT ATT HÅLLA (LIEN) OCH AVYTTRA DINA VAROR

13.1. "Lien " är den lagliga rätten för tjänsteleverantören att inneha varorna tills kunden har betalat alla utestående avgifter.

13.2. Vi har rätt att hålla inne och i slutändan göra oss av med några eller alla av de varor, om du inte betalar de avgifter och andra betalningar enligt detta avtal (se också avsnitt 8 ). Medan vi håller dina lådor kommer du bli skyldig att betala alla avgifter och andra kostnader (inklusive juridiska kostnader) som rimligen förorsakats oss för att få betalt för våra utgifter.

13.3. Vi ger dig 30 dagars varsel som kräver dig att lösa alla utestående belopp som förfallit och arrangera efter behov retur leverans av lådor. Om du har misslyckats med att göra det, efter utgången av denna 30 – dagars uppsägningstid, skall vi vara tillåtna att göra oss av med en del eller alla de varor med de medel som finns tillgänglig för oss.

14. RÄTT TILL ÖVERLÅTELSE OCH UNDERLEVERANTÖRER

14.1. Vi förbehåller oss rätten att överlåta eller upplåta en del eller allt arbete i utförandet av våra plikter och skyldigheter att utföra tjänsten utan att ta något ytterligare ansvar än vad som överenskommits i detta avtal.

15. UPPSÄGNING

15.1. Om betalningarna är gjorda, kan du säga upp avtalet när som helst genom att begära returleverans av alla dina lådor och betala hämtningsavgifter.

15.2. Vi förbehåller oss rätten att säga upp avtalet utan någon speciell anledning genom att ge dig inte mindre än 30 dagars varsel.

15.3. Vi kan säga upp avtalet med omedelbar verkan genom att ge dig ett skriftligt meddelande om dina betalningar är försenade eller du bryter mot något av villkoren i avtalet.

15.4. Efter uppsägning av avtalet, om du misslyckas med att ordna returleverans av dina lådor inom 30 dagar efter uppsägningen, förbehåller vi oss rätten att förfoga över varorna i enlighet med de villkor som anges i punkt 13.

16. MEDDELANDEN

16.1. Varje meddelande eller annan kommunikation skall ske via e-post till : hello@ztorage.se

17. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

17.1. Tredje part: En person eller ett företag som inte är part i avtalet skall inte ha några rättigheter.

17.7. Grund för avtalet:

17.7.1. Avtalet utgör ett erbjudande av Kunden att köpa hela eller delar av Tjänsten i enlighet med villkoren.

17.7.2. Avtalet utgör hela avtalet mellan parterna.

18. GÄLLANDE LAG OCH JURISDIKTION

18.1. Alla tvister mellan parterna skall avgöras av svensk domstol.

Förvaringsexperter ztorage
Osäker på vad du behöver?
Prata med våra förvaringsexperter
Mån - Fre 7.30 - 16.00
Beräkna pris ring ztorage 08-410 718 00
Chat